با توجه به احتمال قطع اینترنت

این فرم بصورت پس پرداخت قابل انجام است، اگر در زمان ثبت نام اینترنت با قطعی مواجه باشد ثبت نام شما انجام می شود و هزینه آن در زمان وصل اینترنت دریافت خواهد شد

این فرم موقت است و اگر اینترنت دارای مشکل نبود می بایست درون باشگاه فرم اصلی را ثبت کنید